Spis treści

Przedmowa | str. 7

Podziękowania | str. 11

O autorach | str. 13


1. Zmiana kultury organizacji - wprowadzenie | str. 15
Potrzeba zarządzania kulturą organizacji | str. 16
Konieczność zmiany kultury | str. 21
Potęga zmiany kultury | str. 24
Znaczenie kultury organizacji | str. 27
Poziomy analizy | str. 30
Uwagi | str. 31

2. Kwestionariusz do oceny kultury organizacji | str. 34
Ocenianie kultury organizacji | str. 35
Obliczanie wyników oceny kultury | str. 38

3. Model wartości konkurujących | str. 40
Wartość modelu | str. 41
Opracowanie modelu | str. 42
Cztery główne typy kultury | str. 45
Zastosowanie modelu | str. 53
Konkurujące wartości w kompleksowym zarządzaniu jakością | str. 56
Konkurujące wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi | str. 58
Misja i wizja przedsiębiorstwa | str. 60
Zmiany kultury w czasie | str. 63
Zmiany kultury w dojrzałej organizacji | str. 66
Podsumowanie | str. 68

4. Sporządzanie profilu kultury organizacji | str. 70
Sposób sporządzania profilu | str. 70
Interpretacja profili kultury | str. 75
Podsumowanie | str. 85

5. Model wartości konkurujących jako narzędzie diagnostyczne i wspomagające proces zmian kultury organizacji | str. 87
Przykład planowania zmiany kultury | str. 88
Etapy opracowywania programu zmiany kultury | str. 92
Podsumowanie | str. 105
Przykład zastosowania kwestionariusza OCAI do opracowania programu zmiany kultury | str. 106

6. Zmiana osobista jako warunek pomyślnego przeprowadzenia zmiany kultury organizacji | str. 114
Umiejętności kierownicze o decydującym znaczeniu | str. 116
Indywidualny profil umiejętności kierowniczych | str. 119
Program rozwoju osobistego | str. 127

7. Zmiana kultury organizacji - podsumowanie przebiegu procesu | str. 131
Diagnoza | str. 132
Interpretacja wyników | str. 133
Program wdrażania zmian | str. 133
Podsumowanie | str. 134

Załącznik A. Definicje i wymiary kultury organizacji oraz rzetelność i trafność kwestionariusza do jej oceny | str. 135

Załącznik B. Psychometryczne analizy kwestionariusza do oceny umiejętności kierowniczych | str. 149

Załącznik C. Jak inicjować zmianę kultury organizacji w pożądanym kierunku | str. 165

Załącznik D. Doskonalenie umiejętności kierowniczych - sugestie dla menedżerów | str. 173

Załącznik E. Formularze i układy współrzędnych do wyznaczania profili | str. 189

Bibliografia i zalecane lektury | str. 193

Spis ilustracji | str. 199

Indeks | str. 201